ప్రేమ పగ పోరాటం 55

By | January 13, 2020
telugu sex stories ప్రేమ పగ పోరాటం 55 మరుసటి రోజు కాలేజీలో కరుణ ప్రీతిని వెతుక్కుంటూ వెళ్ళి కాంటీన్లో కలసింది. కరుణ- ప్రీతి నీతో మాట్లాడాలి ఒంటరిగా నాతో రాగలవా?ప్రీతి-(తన కళ్లలోకి చూసి) సరే పద. అని కరుణ వెనుక వెళ్లింది.కరుణ-(ఒక గదిలోకి వెళ్లింది. అక్కడ ఎవరు లేరు) రా ప్రీతి-ఏంటి కరుణ మాటర్ సీరియస్సా? కరుణ-(అవును అని తల ఊపి ప్రీతి గట్టిగా వాటేసుకుని ఏడుస్తుంది.)ప్రీతి-తన ఏడుపుని విని కొద్దిగా కంగారూ పడింది మళ్ళీ తేరుకుని.)కరుణ చెప్పు ఏమైంది?కరుణ-కొద్దిసేపు ఏడ్చి కళ్లుతుడుచుకుని) నాకు రాజాకి ఉన్న భందం ఏమిటో తెలుసా?ప్రీతి-తేలుసు మీరు లవర్స్.కరుణ- నావరుకు రాజా నాకు దేవుడు. నేను అన్నీ కోల్పోయి జీవచ్సవమ్ లా గడుపుతున్న నాకు ప్రాణం పోసి నన్ను మనిషిని చేశాడు. అలాంటిది నన్ను నా దేవుడు నుండి దూరం చేస్తున్నారు,చేశారు.ప్రీతి-ఎవరు? ఎవరు?చేసింది.కరుణ-మా అమ్మ,నాన్న. ఇప్పటి

ఉచితంగా చదవగలిగిన భాగం పూర్తయినది. పూర్తి కథను చదవడానికి ప్యాకేజీ తీసుకోండి

కథను కొనుగోలు చేయండి

 
You must be logged in to view the content.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *